Façanes

Revestiments:
 • Pintures plàstiques.
 • Pintures siloxàniques.
 • Pintures amb base calç.
 • Pintures elàstiques.
Estat de la façana abans de l'actuació.
  

  Acabat de la façana amb pintura plàstica, neteja i hidrofugació de la pedra.
Façana realitzada amb pintura plàstica elàstica.
Hidrofugants i Consolidants:

Aplicació de productes hidrofugants i oleorepelents que deixen transpirar les bases minerals i no produeixen pel·lícula, aplicable a parets i terres .

Consolidació del suport


Treballs d'alçada amb Elevadors o Bastides:
Neteges de façanes, pedra i conjunts arquitectònics:
 • Utilització de diferents productes tant químics com mecànics depenent del suport i material.
 • Neteja a pressió amb aigua calenta o freda.


Abans d'efectuar els treballs de neteja de la pedra

Després de fer la neteja Protecció Antigraffiti:

 • Protecció amb diferents productes depenent del suport.
 • Acabats: mates o setinats, permanents o no permanents. 
 • Neteja amb productes biodegradables a pressió.

Diferents tipus de tintes

Aplicació del producte per treure el grafitti

  Impermeabilitzacions: